Dr.Ahmet OZANSOY - Maliye Başmüfettişi
Dr.Ahmet OZANSOY
 
Haber Ve Duyurular
Döviz Kurları
Hava Durumu
Hızlı İletişim
Makaleler \ Maliye ve Sigorta Yorumları
657 sayılı Personelin Maaş Hesaplaması
 

 

Maliye Ve Sigorta Yorumları Dergisi’nin 01/12/1999 tarihli 309’uncu ve 15/12/1999 tarihli 310’uncu sayılarında yayımlanmıştır.
657 SAYILI KANUN’A TABİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER VE AYLIKLARIN HESAPLANMASI- I
A. KATSAYILAR
Devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında kullanılan 3 tane katsayı vardır.
1. Aylık (Maaş) Katsayısı: 657 Sayılı Kanun’un "Katsayı" başlığını taşıyan 154’üncü maddesi hükmü uyarınca, aylık gösterge ve ek gösterge tablolarında yer alan rakamlar ile 375 sayılı KHK’de belirlenen kıdem aylığı gösterge rakamının, aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunmaktadır. Bakanlar Kurulu yılın ikinci yarısı için katsayıyı değiştirmeye yetkilidir.
Aylık katsayı;
a) 657 sayılı Kanun’un 43/A maddesinde yer alan aylık gösterge tablosundaki rakamlar ile çarpılarak aylık ücret,
b) 657 sayılı Kanun’un 43/B maddesine göre Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge tablosundaki rakamlar ile çarpılarak ek gösterge ücreti,
c) 30/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1’inci maddesinin ikinci fıkra hükmüne göre belirlenen kıdem aylığı katsayısı ile çarpılarak kıdem aylığı,
d) 657 sayılı Kanun’un Ek 26’ncı maddesine göre Kanun’a ekli IV sayılı cetvelde gösterilen makam tazminatı gösterge tablosundaki rakamlar ile çarpılarak makam tazminatı,
e) 30/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin değişik 2’inci maddesi hükmüne göre belirlenen yabancı dil tazminatı göstergesi ile çarpılarak yabancı dil tazminatı,
f) 657 sayılı Kanun’un 202’nci maddesine göre belirlenen aile yardımı ödeneği gösterge rakamları ile çarpılarak aile yardımı ödeneği,
g) 657 sayılı Kanun’un Ek 33’üncü maddesine göre belirlenen nöbet ücreti gösterge rakamı ile çarpılarak nöbet ücreti,
h) 3360 sayılı Kanun’a göre, 1500 gösterge rakamı ile çarpılarak il özel idare ödeneği,
ı) Belirlenen gösterge rakamı ile çarpılarak ek ders ücreti,
’nin hesabında kullanılır.
2. Taban Aylık Katsayısı: 30/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1’inci maddesinin birinci fıkra hükmüne göre ödenen taban aylığını bulmak içi, 1000 gösterge rakamı ile çarpılan taban aylık katsayısı, üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunmaktadır. Bakanlar Kurulu yılın ikinci yarısı için katsayıyı değiştirmeye yetkilidir.
3. Yan Ödeme Katsayısı: 657 sayılı Kanun’un 213’üncü maddesinden sonra gelen Ek Maddesinin ilk fıkra hükmüne göre bulunan yan ödeme puanının çarpıldığı katsayıdır. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yan Ödeme Kararnamelerinde belirlenir.
B. GÖSTERGELER
1. Aylık Gösterge ve Gösterge Aylığı: 657 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca derece ve kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablosu "I Numaralı Cetvel"de gösterilmiş olup, her derece ve kademenin göstergesi 500 ila 1500 arasında değişmektedir. Gösterge aylığı, memurun derece ve kademesine karşılık gelen gösterge rakamının, aylık (maaş) katsayısı ile çarpılması sonucu bulunur.
Gösterge Aylığı = Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı
2. Ek Gösterge ve Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Kanun’un 43/B maddesiyle düzenlenen ek gösterge aylığı ile ilgili ek gösterge tabloları, 527 sayılı KHK ile I ve II sayılı cetveller halinde, Kanun’a tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin hizmet sınıfları, görev türleri, kadro ünvanları, öğrenim durumları ve aylığa esas derecelerine göre farklı şekilde tespit edilmiştir. En yüksek ek gösterge rakamı Başbakanlık Müsteşarına ait olup, 8000’dir.
Ek Gösterge Aylığı = Ek Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı
3. Taban Aylığı: 30/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1’inci maddesinin birinci fıkra hükmüne, 1000 gösterge rakamı üzerinden, Bütçe Kanunu ile belirlenen taban aylık katsayısının çarpılması sonucu ödenen aylıktır.
Taban Aylığı = 1000 Gösterge Rakamı x Taban Aylık Katsayısı
4. Kıdem Aylığı: 30/06/1989 tarih ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1’inci maddesinin ikinci fıkra hükmüne göre, 500 gösterge rakamını aşmamak üzere her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan aylıktır.
Kıdem Aylığı = (Tamamlanmış Hizmet Yılı x 20) x Aylık Katsayısı
5. Yan Ödeme (Zamlar): 657 sayılı Kanun’un 213’üncü maddesinden sonra gelen Ek Maddesi’nde "Zamlar" Başlığı altında düzenlenen ödemeler Yan Ödeme olarak nitelendirilmektedir.
            Kanun’da 4 adet zam öngörülmüştür. Bunlar; iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammı olup, Yan Ödeme Kararnamesi’nde belirlenen memurlara bir ya da bir kaçı ödenebilir. Ancak, asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 88’inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir. Bu zamların kimlere hangi oranlarda ödeneceği, ödenme usul ve esasları 04/02/1998 tarih ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı ödeneceği bu karara ekli I sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu zamlar, söz konusu BKK’nın 2/D maddesi gereği;
 
        - Sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,
        - Yurtdışına sürekli görevle atananlara (yurtdışı aylığının ödendiği sürelerde),
        - 15/11/1971 tarih ve 7/3479 sayılı Kararname uyarınca yurtdışında görev alanlara,
        - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi personele,
        -Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya labaratuvar açanlarla,                özel hastane, muayenehane, poliklinik ve labaratuvar gibi sağlık tesislerinde çalışanlara,
        - 1475 sayılı Kanun’a göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara,
ödenmemektedir.
Zamlar = İş güçlüğü zammı+ İş riski zammı+ Mali sorumluluk zammı+ Temininde güçlük zammı
Zam Tutarı= (iş Güçlüğü+iş Riski+Mali Sorumluluk+Temininde Güçlük Zamları)xYan Ödeme Katsayısı
a) İş Güçlüğü Zammı: İş güçlüğü zammı, 98/10548 sayılı BKK’nın 2/A maddesi uyarınca, Başbakanlık Müsteşarı ve Yardımcısı, Müsteşarlar, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Diyanet işleri Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanı, Toplu Konut idaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, GAP idaresi Başkanı, DiE Başkanı, Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanı ve Valiler hariç 1200 puanı geçemez. Sözkonusu BKK’na ekli I sayılı cetvetvelin Dipnot-2 maddesine göre, denetim elemanlarına, kendilerine verilen temininde güçlük zammının % 50’si oranında işgüçlüğü zammı ayrıca ödenir. BKK’nın 2/B maddesi uyarınca, bu kararname kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak iş güçlüğü zammı puanı, görev ünvanları I sayılı cetvelde yer alsın almasın, ilave olarak verilen iş güçlüğü zammı puanı hariç, 500 puandan az olamaz.
b) İş Riski Zammı: Bu zam Genel iadare Hizmetleri Bölümü’nde, infaz ve Koruma Memur ve Başmemuru, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile otoyollardaki gişe memuru, itfaiye teşkilatındaki bazı görevliler ve koruma ve güvenlik görevlileri ile bekçilere verilmektedir. iş riski zammı yeraltı maden ocaklarında çalışanlar hariç ayda 1000 puanı geçemez. I sayılı cetvelin dipnot-4 maddesine göre; BiM müdürü ve şube müdürüne, BiM müdür yardımcısı, çözümleyici ve proğramcıya, çözümleyici ve proğramcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmenine 500 puana kadar iş riski zammı, kadro ünvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.
c) Mali Sorumluluk Zammı: Bu zam Genel iadare Hizmetleri Bölümü’nde, gişe memurlarına, veznedar, tahsildar, döner sermaye merkez müdürü, döner sermaye işletme müdürü, döner sermaye saymanı, fon saymanı, sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci, ambar memuru, depo memuru ve döner sermaye işletmelerinde ve fonlarda sayman olarak görevlendirilenlere ödenmektedir. Mali sorumluluk zammı ayda 700 puanı hiçbir şekilde geçemez.
d) Temininde Güçlük Zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan personele ödenir. Kimlere hangi oranlarda temininde güçlük zammı ödeneceği 98/10548 sayılı BKK’na ekli I sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin Dipnot-2 maddesine göre, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup kadrosu (1-4) olanlara 1800, kadro derecesi 5 ve daha aşağı olanlara 1500, yardımcı ve stajyerlere ise 800 puan temininde güçlük zammı verilir.
I sayılı cetvelin dipnot-4 maddesine göre; BiM müdürü ve şube müdürüne 1300, BiM müdür yardımcısı, çözümleyici ve proğramcıya 1100, çözümleyici ve proğramcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmenine 750 puana kadar temininde güçlük zammı, kadro ünvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.
 
6. Tazminatlar: 657 sayılı Kanun’un 213’üncü maddesinden sonra gelen Ek Maddesi’nde 8 adet tazminat sayılmıştır. Bunlar, her memura ödenen tazminatlar değildir. Tazminat oranları, ödeme usul ve esasları, Kanun’da belirtilen kriter ve tavanlara uygun olarak ünvan, derece, hizmet sınıfları ve görev yerleri dikkate alınarak, kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığı’nca bütün kurumları kapsayacak şekilde yılda bir defa olmak üzere hazırlanmakta ve BKK ile yürürlüğe konulmaktadır. Miktarı; ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının (Başbakanlık Müsteşarı olup aylık göstergesi 1500, ek göstergesi 8000 olup toplamı 9500’dür.) brüt tutarının, maddede belirtilen tavan oranları aşmamak üzere her yıl BKK ile belirlenen oran ile çarpılması sonucu bulunan tutardır. 98/10548 sayılı BKK’na ekli II ve III sayılı cetvellerde tazminat oranları, kadro, ünvan ve derecelere göre % 5 ile % 290 arasında değişmektedir.
 
Tazminatlar= (En yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek gösterge dahil)x Aylık Katsayısı) x Tazminat Oranı
    = (9500 x Aylık Katsayısı) x Tazminat Oranı
Kanun’un saydığı tazminatlar şunlardır:
 
a) Özel hizmet Tazminatı: Genel idare hizmetleri, avukatlık hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan memurlar ile denetim elemanları, uzmanlar, dış işleri meslek mensupları ve üst yönetim görevi yapan memurlara ödenmektedir. Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda sadece bu tazminatlardan fazla olanı verilir. Mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı ile adalet hizmetleri tazminatı (98/10548 sayılı Kararnamenin eki III sayılı cetvelin F bölümünün a/2’nci sırasından faydalananlar hariç) ödenenlere ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmemektedir. Özel hizmet tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.
 
Özel Hizmet Tazminatı;
 
- Yurtdışına sürekli görevle atananlara (yurtdışı aylığı ödendiği sürelerde),
- Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanun’un değişik 88’inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı,   
- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi personele (Hakim ve savcı adayları dahil),
- Sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,
ödenmemektedir
b) Eğitim, Öğretim Tazminatı: Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlar ve cezaevi okullarında çalışanlar ile bunların okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarakgörevlendirilenlere ödenmektedir. (98/10548 sayılı BKK eki III sayılı cetvel) ilköğretim müfettişleri ile okul ve kurumlardaki genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanan yöneticilere, yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara eğitim öğretim tazminatı ödenmez. Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
c) Din Hizmetleri Tazminatı: Din hizmetleri sınıfında bulunan personele ödenmektedir. (98/10548 sayılı BKK eki III sayılı cetvel) Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.
d) Emniyet Hizmetleri Tazminatı: Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personel ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine ödenir. (98/10548 sayılı BKK eki III sayılı cetvel) Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.
e) Mülki idare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı: Mülki idare amirliği kadrosunda bulunan personele ödenir. (98/10548 sayılı BKK eki III sayılı cetvel) Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.
f) Denetim Tazminatı: Denetim elemanlarına ve yardımcılarına ödenir. (98/10548 sayılı BKK eki III sayılı cetvel) Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.
g) Adalet Hizmetleri Tazminatı: Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari, askeri yargıda (Ceza infaz Kurumları ve icra Müdürlükleri personeli dahil) görevli personele ödenir. (98/10548 sayılı BKK eki III sayılı cetvel) Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.
h) Diğer Tazminatlar: 657 sayılı Kanun’da belirtilen hizmet sınıflarına dahil olup, yukarıdaki tazminatlardan faydalanamayan personele ödenmektedir. Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yurtdışına sürekli görevle gönderilenlere ve sözleşmeli olarak çalıştırılanlara ödenmez.
 
 
 
 
Zam ve tazminatların ödenmesinde genel ilkeler şunlardır;
 
- Kurumlar, mali imkanları, hizmetin gerekleri ve personelin görevi yerine getirmedeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, cetvellerde gösterilenlerin altında bir miktar veya oran tespit etmeye yetkilidirler.
- Bu zam ve tazminatların ödenebilmesi için, cetvellerde gösterilen personelin, kadro ünvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.
- Bu zam ve tazminatlar kıst olarak ödenenler hariç peşin olarak ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada aylığa ilişkin hükümler uygulanır. Ancak; sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser,verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süresi hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.
- Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanun’un "Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlığını taşıyan 175’inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın ödenir.
- Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadroların zam ve tazminatlarının toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı; 657 sayılı Kanun’un 175’inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başladığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir.
- Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim nedeniyle görevinden ayrılanlara vekalet edenlerle, kendi derecelerinden daha aşağı dereceli bir kadroya vekalet edenlere; idari görevlere vekalet eden üniversite öğretim elemanlarına; okul müdürlüğü, başyardıncılığı ve yardımcılığı görevlerini vekaleten yürüten öğretmenlere; memur kadrolarına vekalet ettirilen sözleşmeli personele vekalet ettikleri göreve ait zam ve tazminatlar ödenmez.
- 2182 sayılı Kanun ile 457 ve 458 sayılı KHK’lerle bir derece verilenlere; üst derecelerde boş kadro bulunmaması sebebiyle derece yükselmesi yapamayan ve kazanılmış hak aylıkları 657 sayılı Kanun’un değişik 37 ve 67’nci maddeleri uyarınca bir üst dereceye yükseltilenlere; diğer kanun ve KHK’lerle getirilen intibak hükümleri gereğince üst derecelere yükselen memurların iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı ile özel hizmet tazminatları, yükselinen derecede bulundukları kurumda aynı ünvanlı memurlar için puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Yükseldikleri derecede 190 sayılı KHK’ye ekli kurumlarına ait cetvellerde kendileri ile aynı ünvanı taşıyan kadro ünvanı yoksa önceki zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur. 
7. Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanun’un Ek 26’ncı maddesinde düzenlenen makam tazminatı, Kanun’a ekli IV sayılı cetvelde ünvanları yazılı görevlerde bulunanlara, tablodaki makam tazminatı göstergelerinin aylık katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar kadar ödenir. Makam tazminatı, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
Makam Tazminatı= Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayısı
8. Lojman Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin 527 sayılı KHK ile değişik 1’inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca, aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri;
- 2500 (dahil) ve daha fazla olanlara..........................           600.000.-TL
- 1500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara....................           400.000.-TL
- Diğerlerine (ek göstergesi olmayanlar dahil)           .......... 200.000.-TL
tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Lojman tazminatı, damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Ancak;
- Kendilerine herhangi bir surette konut tahsis edilmiş bulunanlarla, 2946 sayılı    Kamu Konutları Kanunu uyarınca kira yardımından yararlananlar ve eşleri,
- Kurumların yurtdışı kadrolarında sürekli görevle atanmış olanlar ve eşleri,
- Sözleşmeli personel,
lojman tazminatından faydalanamaz.
 9. Yabancı Dil Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin 570 sayılı KHK ile değişik 2’nci maddesi hükmü uyarınca, aylıklarını 657 sayılı Kanun’a göre alan personelden, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkenlığı’nca müştereken belirlenen dillerden, bu kurumlar tarafından tespit edilen esas ve usuller çerçevesinde mayıs ve kasım aylarında yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda her bir dil için,
A düzeyinde başarılı olanlara             1500
B düzeyinde başarılı olanlara              600
C düzeyinde başarılı olanlara              300
gösterge rakamını geçmemek üzere Başbakan onayı ile belirlenen göstergeler üzerinden veya maktu olarak yabancı dil tazminatı ödenir.
Yabancı Dil Tazminatı= Yabancı Dil Göstergesi x Aylık Katsayısı
Ayrıca; dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden, fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda,
A düzeyinde olanlara             19.000.000.-TL
B düzeyinde olanlara             11.000.000.-TL
C düzeyinde olanlara              7.000.000.-TL
yabancı dil tazminatı ödenir. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsürü dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu fıkra hükmünden faydalananlara ayrıca yukarıda bahsedilen tazminat ödenmez. Sınavlar 5 yıl süre ile geçerli olup, bu sürenin sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt seviyeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatı kesilir. Yabancı dil tazminatı, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmaz.
10. Aile Yardımı Ödeneği: 657 sayılı Kanun’un 202 ila 206’ıncı maddelerinde düzenlenen aile yardımı eş ve çocuk yardımı olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır.
Aile Yardımı Ödeneği= Eş Yardımı + Çocuk Yardımı
a) Eş Yardımı: Memurun her ne şekilde olursa olsun, menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 700 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan miktardır.
Eş Yardımı = 700 gösterge rakamı x Aylık Katsayısı
b) Çocuk Yardımı: Memurun çocuklarından her biri için (en fazla iki çocuk için), 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktardır. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
- Evlenen çocuklar,
-19 yaşını dolduran çocuklar (19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmakta olan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimini bitirinceye kadar ve çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
-Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç)
-Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar.
Çocuk Yardımı = (çocuk sayısı (en fazla 2) x 50 gösterge rakamı) x Aylık Katsayısı
11. Nöbet Ücreti: 657 sayılı Kanun’un Ek 33’üncü maddesine göre; en az 25 yataklı tedavi kurumlarında, normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumlarınca izin kullanmasına müsade edilemeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personeline, kesintisiz 8 saatten az olmayan her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati (80 saati geçmemek üzere) için aşağıdaki gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
a) Klinik şefi, şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabib                                  60
b) Tabib, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtilen dallarda, bu tüzük 55
hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda uzmanlık
ünvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar
c) Diş Tabibi                                                                                          50
d) Mesleki Yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli                            40
e) Lise dengi öğrenim görmüş sağlık personeli                                      30
f) Ortaokul dengi öğrenim görmüş sağlık personeli                               20
Nöbet Ücreti = Nöbet Ücreti Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı
12. İl Özel idare Ödeneği: 3360 sayılı il Özel idare Kanunu’nun 140’ıncı maddesi uyarınca Valilere, 657 sayılı Kanun’da yer alan birinci derecenin son kademesi gösterge rakamının (1500) aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilmektedir. Vali yardımcıları ile kaymakamlara ise söz konusu ödenek miktarının yarısı ödenmektedir.
il Özel idare Ödeneği= 1500 gösterge rakamı x Aylık Katsayısı
13. Dışişleri Hizmetleri Tazminatı: 4009 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesi uyarınca, Dışişleri merkez teşkilatında çalışan personele ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden görev ünvanları ve aylık alınan derecelere göre farklı oranlarda ödenir.
14. Fazla Çalışma Ücreti: Çeşitli kurum ve kuruluşlarda farklı şekillerde fazla çalışma ücretleri ödenmektedir. Bunlar; nispi, saat başı veya maktu şekilde ödemedir. Nispi olan en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranıdır.
15. Ek Ders Ücreti: Her derecedeki öğretim kurumlarındaki öğretmenlere, haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında ders ve faaliyetin ders proğramında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla (müdür ve müdür yardımcıları hariç) belli bir saate kadar ek ders ödemesi yapılmaktadır. Kendilerine ders görevi verilen öğretmenlere 2000 yılında gündüz öğretimi için 100, gece öğretimi için 110 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ek ders ücreti ödenecektir.
Ek Ders Ücreti= (Ders Saati Sayısı x Ek Ders Ücreti Gösterge Rakamı) x Aylık Katsayısı 
16. Fon ve Ek Ödemeler: Maliye Bakanlığı ile Gümrük, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları bünyesinde çalışanlara en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, personelin ünvanı, aylık aldığı derecesi ve görev yaptığı yere göre, fon ödemesi yapılmaktadır. SSK Genel Müdürlüğü’nde de en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden ek ödeme yapılmaktadır.
17. Ek Hizmet Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin 28’inci maddesi gereğince olağanüstü hal ve mücavir iller ile içişleri Bakanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen oranı geçmemek üzere maktu ek tazminat ödenmektedir.
18. Tayın Bedeli: 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunuyarınca Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli askeri ve sivil personel ile bu kuruluşlarda görevli Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebeler teşkilatındaki personele; Emniyet Genel Müdürlüğü personeline; MiT’te görevli sivil memurlara; Gümrük muhafaza merkez ve il teşkilatındaki mhafaza ve muamele sınıfı kadrolarındaki personele; Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen orman muhafaza memurları ile bunlara refakat eden şöförlere, o yılın bütçe kanununda gösterilen tutarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, içişleri, Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanan oranda nakit olarak tayın bedeli ödenmektedir.
19. Döner Sermaye Katkı Payları: Bünyesinde döner sermaye bulunan kamu kuruluşlarında döner sermaye gelirlerinin bir kısmı, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, personele dağıtılmaktadır.
20. İkramiyeler: 399 sayılı KHK kapsamındaki kurumlar ile teşkilat kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda 657 sayılı Kanun’a tabi personele, asgari ücretten az olmamak üzere, yılda ek gösterge dahil iki aylık (ocak ve temmuz) tutarında ikramiye ödenmektedir.
21. Huzur Ücreti: Belediye encümenleri, il daimi encümenleri ve kanunlara göre kurulan komisyonlarda görevli üyelere ödenen ücrettir. 
 
C. KESiNTiLER
1. Gelir Vergisi Kesintisi: 657 sayılı Kanun’un 61’inci maddesinde ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
Memurlara ödenen maaş, tazminat, zam vb. ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmiş olması için ya 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 ila 29’uncu maddelerinde belirtilmesi ya da özel kanunlarında hüküm bulunması gerekir.
Buna göre; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme aylığı, ek ders ücreti, ikramiye, huzur ücreti, bilirkişi ücreti, özel idare ödeneği, vekalet ücreti vs. gelir vergisine tabidir. Aşağıdaki ödemeler ise gelir vergisinden istisnadır:
- Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanun’un ek 26’ncı maddesine göre.
- Aile yardımı Ödeneği: 657 sayılı Kanun’un 203’üncü maddesine göre.
- Yabancı Dil Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin ek 2’nci maddesine göre.
- Lojman Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin ek 1’inci maddesine göre.
- Tayın Bedeli: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre.
- Özel Hizmet Tazminatı: 657 sayılı Kanun’un Ek Madde’sine göre.
- Diğer Tazminatlar: 98/10548 sayılı BKK ve özel kanunlarına göre.
- Fon ve Ek Ödemeler: Çeşitli fonların özel kanunlarına göre. (Örneğin Gelir idaresini Geliştirme Fonu’ndan yapılacak ödemeler 193 sayılı Kanun’un ek 13’üncü maddesine göre)
Ayrıca; 193 sayılı Kanun’un 63/2’nci maddesine göre emekli sandığı iştirakçi payı olan % 15’lik tutar; aynı Kanun’un 31’inci maddesi gereği 15.000.000.-TL’lik özel indirim tutarı; aynı Kanun’un 63’üncü maddesi 1/3 numaralı bendi gereği mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri ve 3417 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi gereği % 2’lik tasarrufu teşvik kesintisi gelir vergisi matrahından indirilir.
Gelir vergisinin nispeti 193 sayılı Kanun’un 103’üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; 2 milyar TL’sına kadar olan ücretler % 15 gelir vergisine tabidir.
Gelir Vergisi Matrahı= (Gösterge ve ek gösterge aylığı+Kıdem aylığı+Taban aylığı+Yan ödeme +Matraha dahil vesair diğer unsurlar) - (% 15’lik emekli keseneği+% 2’lik tasarrufu teşvik kesintisi+Özel indirim+Özel sigorta primi)
Gelir Vergisi Tutarı= Gelir Vergisi Matrahı x Vergi Oranı
2. Damga Vergisi Kesintisi: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlığını taşıyan bölümün "i" bendi gereğince yukarıda sayılan tüm unsurlar (193 sayılı Kanun’un 203’üncü maddesi gereği Aile Yardımı Ödeneği hariç) damga vergisine tabidir.
3. Emekli Sandığı Kesintisi: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 15’inci maddesinde emeklilik keseneğine esas tutulacak aylık, ücret ve ödenekler belirtilmiştir. Buna göre; emekli sandığına tabi kurum personelinin gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı ve kıdem aylığı ile en yüksek devlet memuru aylığı brüt tutarının, ek göstergeye bağlı olarak belli bir oranına tekabül eden miktar, emekli keseneğine tabidir. 05/09/1998 tarih ve 23454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/08/1998 tarihli ve 98/11588 sayılı Kararnamenin eki karara göre; en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,
- ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240’ına,
- ek göstergesi 7600 (dahil)- 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200’üne,
- ek göstergesi 6400 (dahil)- 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180’ine,
- ek göstergesi 4800 (dahil)- 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150’sine,
- ek göstergesi 3600 (dahil)- 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130’una,
- ek göstergesi 2200 (dahil)- 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70’ine,
- diğerlerinde % 40’ına,
tekabül eden miktar emekli keseneğine esas aylık tutarı hesabında dikkate alınır.
5434 sayılı Kanun’un 527 sayılı KHK ile değişik 14’üncü maddesi hükmü gereği, T.C. Emekli Sandığı’na emekli keseneği kapsamına giren maaş unsurlarından % 15 oranında iştirakçiden kesinti yapılmakta, % 20 oranında ise kurum tarafından karşılık yatırılmaktadır. Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz. Emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden % 25 giriş keseneği kesilir ve o ay için ayrıca % 15’lik kesinti yapılmaz. Emekliliğe esas aylık ve ücretleri yükselmek suretiyle artanların ilk aya ait artış farkları emekli sandığına kesilir. Aynı tutarda Devlet payı da vardır. Ancak katsayı değişiklikleri sebebiyle meydana gelen artışlardan fark kesilmez.
Buna göre;
Emekli keseneğine esas tutar= (Gösterge aylığı+Ek gösterge aylığı+Taban aylığı+Kıdem aylığı) + (Ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı x 5434 sayılı Kanun’un ek 70’inci maddesine göre ek göstergeye karşılığı bulunacak oran)
Emekli Keseneği iştirakçi Payı = Emekli Keseneğine Esas Tutar x % 15
Emekli Keseneği Kurum Payı = Emekli Keseneğine Esas Tutar x % 20
4. Tasarruf Teşvik Kesintisi: 3417 sayılı Çalışanların Tasarruf Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarruflarının Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca aylıklarını 657 sayılı Kanun’a göre alanlardan Kanun’un 3’üncü maddesine göre, aylık ve ücretleri toplamının % 2’si kadar tasarruf kesintisi yapılmakta, aynı tutarın % 3’ü nispetinde de Devlet katkısı sağlanmaktadır. (Memuriyete girişte her iki oranda % 25 olarak uygulanmaktadır)"Aylık ve ücret toplamı"ndan ne anlaşılması gerektiği, 03/04/1988 tarih ve 19774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarrufu Teşvik Kanunu Tebliği’nde açıklanmıştır. Buna göre; kamu görevlilerine, ay başlarında bordro üzerinde gösterilmek suretiyle mutad olarak ödenen aylık (ek gösterge dahil), her türlü zam ve tazminat, ödenek, yakacak yardımı gibi ödemelerin damga vergisi kesintisine esas alınan brüt tutarları söz konusu kesintilere tabi tutulacak, buna mukabil aylık ve ücretlerle birlikte ödenmesi mutad olmayan, ödeme için bir olayın vukuu veya belirli bir hizmetin ifası gereken ek ders ücreti,fazla çalışma ücreti (maktu fazla çalışma ücreti hariç), konferans ücreti, ikramiye, prim, ödül, döner sermaye payı, huzur hakkı, toplantı ödeneği, vekalet aylığı, vekalet ücreti, ikinci görev ücreti, bilirkişi ücreti, 233 sayılı KHK hükümlerine göre yönetim, denetim ve danışma kurulu üyelerine ödenmekte olan ücret ve yapılan ek ödemeler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yapılan harcırah ödemeleri, temsil giderleri, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı, cenaze giderleri, giyecek ve yiyecek yardımı gibi ödemeler 3417 sayılı Kanun uyarınca kesintiye tabi tutulmayacak ve Devlet veya işveren katkısında bulunulmayacaktır. Bu tebliğ esaslarına göre, gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme aylığı, tayin bedeli, makam tazminatı ve diğer tüm tazminatlar tasarrufu teşvik kesintisine tabi tutulacaktır. Ancak bu kesinti, 4447 sayılı Kanun’un 62/3’üncü maddesiyle 01/06/2000 tarihinden itibaren yapılmayacaktır.
 
Tasarrufu Teşvik Kesintisi= (Gösterge aylığı+Taban aylığı+ Kıdem aylığı+ Yan ödeme+
                                            Tazminatlar) x % 2 veya % 3
ÖRNEK: Ödemeye esas derece ve kademesi 8/1 olan, B düzeyinde yabancı dil bilen, lojmanda oturmayan, evli ve bir çocuklu olup eşi çalışmayan, aylık 1.500.000.-TL özel sigorta primi ödeyen bir Maliye Müfettiş Yardımcısının maaşını hesaplayınız.
Veriler:    Taban Aylık Katsayısı            = 117.600
                 Aylık (maaş) Katsayısı           =   18.240
                 Yan Ödeme Katsayısı                        =     5.820
 
KAZANÇLAR
 
1) Gösterge aylığı= Gösterge rakamı x Aylık katsayısı
                             = 660 x 18.240
                             = 12.038.400.-TL
 
2) Ek göstergeye tabi değil.
 
3) Taban aylığı= 1.000 gösterge rakamı x Taban aylık katsayısı
                        = 1.000 x 117.600
                        = 117.600.000.-TL
 
4) Kıdem aylığı= (Tamamlanmış hizmet yılı x 20 gösterge) x Aylık Katsayısı
                         = 3 x 20 x 18.240
                         = 1.094.400.-TL
 
5) Yan Ödeme
                 - Temininde güçlük zammı puanı= 800
                 - iş güçlüğü zammı puanı            = 400 (500’den az olamaz)= 500
 
Zam tutarı= (800+500) x 5820
                = 7.566.000.-TL
 
6) Tazminatlar
                 -Özel hizmet tazminatı= En yüksek Dev. mem.aylığı x Tazminat oranı
                                                                     = 9500 x 12.000 x % 140
                                                     = 159.600.000.-TL
                 -Denetim Tazminatı= En yüksek Dev. mem.aylığı x Denetim Taz.oranı
                                                        = 9500 x 12.000 x % 30
                                                = 34.200.000.-TL
 
Tazminatlar tutarı= 159.600.000 + 34.200.000
                            = 193.800.000.-TL
 
7) Makam tazminatı: 657 sayılı Kanun’un ek 26’ncı maddesine göre Kanun’a ekli IV sayılı cetvelde yer almadığı için makam tazminatı alamaz.
 
8) Lojman Tazminatı= 200.000.-TL
 
9) Yabancı dil tazminatı= Yabancı dil tazminatı x Aylık Göstergesi
                                      = 600 x 12.000
                                                  = 7.200.000.-TL
 
10) Aile yardımı ödeneği
                 -Eş yardımı= 700 gösterge rakamı x Aylık katsayısı
                                    = 700 x 12.000
                                    = 8.400.000.-TL
                 -Çocuk Yardımı= Çocuk sayısı x 50 gösterge rakamı x Aylık katsayısı
                                         = 1 x 50 x 12.000
                                         = 600.000.-TL
 
Aile yardımı ödeneği= 8.400.000. + 600.000
                                 = 9.000.000.-TL
 
11) Tasarruf kurum karşılığı= (Gösterge aylığı+Taban aylığı+ Kıdem aylığı+ Yan ödeme+ Tazminatlar) x % 3
                                            = (7.740.000.+77.000.000.+480.000.+5.005.000.+
                                               193.800.000.) x % 3
                                           = 284.025.000. x % 3
                                           = 8.520.750.-TL
 
 
 
KESiNTiLER
 
 1) Gelir Vergisi Kesintisi
Gelir Vergisi Matrahı= (Gösterge ve ek gösterge aylığı+Kıdem aylığı+Taban aylığı+Yan ödeme +Matraha dahil vesair diğer unsurlar) - (% 15’lik emekli keseneği+% 2’lik tasarrufu teşvik kesintisi+Özel indirim+özel sigorta primi)
                        = (7.740.000.+480.000.+77.000.000.+5.005.000) - (19.623.000.+6.008.500.+
                        15.000.000+1.500.000)
                        = 90.225.000 - 42.131.500
                        = 48.903.500
 
Gelir Vergisi Tutarı= 48.903.500 x % 15
                               = 7.214.025.TL
 
2) Emekli Sandığı Kesintisi
Emekli keseneğine esas tutar= (Gösterge aylığı+Ek gösterge aylığı+Taban aylığı+Kıdem aylığı) + (Ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı x 5434 sayılı Kanun’un ek 70’inci maddesine göre ek göstergeye karşılığı bulunacak oran)
= 7.740.000.+77.000.000.+480.000.+(9500 x 12.000. x % 40)
= 130.820.000.
 
Emekli keseneği iştirakçi payı= 130.820.000. x % 15
                                              = 19.623.000.-TL
Emekli keseneği iştirakçi payı= 130.820.000. x % 20
                                              = 26.164.000.-TL
 
3) Tasarrufu Teşvik Kesintisi
 
Tasarruf şahıs karşılığı= (Gösterge aylığı+Taban aylığı+ Kıdem aylığı+ Yan ödeme+
                                            Tazminatlar+Yabancı dil tazminatı) x % 2
                                                = (7.740.000.+77.000.000.+480.000.+5.005.000.+
                                    193.800.000.+7.200.000.) x % 2
                              = 284.025.000. x % 2
                              = 5.680.500.-TL
 
4) Damga Vergisi Kesintisi
 
Damga vergisi matrahı= Toplam Kazanç - Aile yardımı ödeneği
                                    = 309.437.750 - 9.000.000
                                    = 300.437.750
Damga Vergisi Tutarı= 300.437.750 x 0,006
                                  = 1.803.000.-TL
 
 
HESAPLAMA
 
Kazançlar                                                               308.945.750.
            -Gösterge Ücreti                        7.740.000.
            -Taban Aylığı                          77.000.000.
            -Kıdem Aylığı                                           480.000.
            -Yan Ödeme                              5.005.000.
            -Tazminatlar                           193.800.000.
            -Lojman Tazminatı                        200.000.
            -Yabancı Dil Tazminatı              7.200.000.
            -Aile Yardımı Ödeneği              9.000.000.
            -Tasarruf Kurum Karşılığı          8.520.750.
 
Yasal Kesintiler(-)                                                        (-) 28.640.025.
            -Gelir Vergisi                             7.214.025.
            -Damga Vergisi                          1.803.000.
            -Emekli Sandığı iştirakçi Payı             19.623.000.
 
Özel Kesintiler(-)                                                (-) 14.201.250.
            -Tasarruf Kurum Karşılığı          8.520.750.
            -Tasarruf şahıs Karşılığı             5.680.500.
                                                                                              _________________
                                                                                                 266.104.475
Anahtar Kelimeler:
© 2012 Dr.Ahmet Ozansoy - Tüm Hakları Saklıdır.